Vinterblot – första möjliga dagen 2

Vid vinterblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står ca 11 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före vinterblotet, exakt på vinterblotet, samt dagen efter vinterblotet:

Stenarnas form i förhållande till solens bana är ok.

Skuggans rörelse över stenen stämmer exakt den 2 januari 645, en halv måncykel efter vintersolståndet, vilket är den första möjliga dagen för vinterblotet. Lägg märke till att på skuggan från den högre stenen finns ett steg som motsvarar en dags skillnad i höjd. Det skulle kunna betyda att den första möjliga dagen för vinterblotet faktiskt inföll en dag tidigare, alltså den 1 januari.

Synlighet idag

Det går bra att i verkligheten se hur skuggan sveper över stenen. Bäst är 29 december 2014 kl 13:12–13:24. Den dagen ligger bara 8 dagar efter vintersolståndet och inte en halv måncykel (strax under 15 dagar) som gäller som tidigaste tidpunkten för blotets infallande. Orsaken är att solens bana på vintern idag går ca 0,2º högre jämfört med yngre järnålder.